Tuesday, January 27, 2004

Anton Nossik's Journal

Tire d'une lettre particuliere (in russian)
Ïðåäëàãàåìûé òåêñò ïîïàë êî ìíå ñëó÷àéíî. Àâòîðîì åãî ÿâëÿåòñÿ ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðóññêèé Áåðëèí» Áîðèñ Ôåëüäìàí. Æàíð — óñëîâíî-÷àñòíîå ïèñüìî. Êðàòêîå ñîäåðæàíèå: îò÷åò î ïîåçäêå â Ìîñêâó. Äàëüøå ÷èòàéòå ñàìè. Íå ïîæàëååòå.


very funny.

ps. if the text above lokos like gibberish, change your encoding to Cyrrilic (Windows)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home